Állattenyésztés

Gazdálkodás

Október 31-ig lehet a sertés állatjóléti támogatások kifizetési kérelmét benyújtani!!

A sertéságazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről.

A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) 9–13. §-ai szerinti tevékenységre (a továbbiakban: állatjóléti támogatás):

 • az elõírtnál legalább 10%-kal nagyobb férõhely,
 • a tartási rendszerben természetes feltétel,
 • a verekedés, kimarás megelõzéséhez szükséges feltételek,
 • az almozás,
 • a megfelelõ mikroklíma biztosítására,

valamint a támogatási rendelet 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységre (a továbbiakban: mezõgazdasági csekély összegû támogatás):

 • fény, illetve
 • a takarmányozáshoz ivóvíz minõségû víz biztosítására vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe a vágósertés és a tenyészkoca süldõ (a továbbiakban együttesen: sertés) tartása során.

 Milyen mértékû a támogatás?

A támogatás összegét az adott tenyészetbõl a támogatási évben (január 1. és december 31. között) közvetlenül vagy kereskedõ útján, vágóhídra vagy élve külföldre (beleértve az Európai Unió tagállamaiba) kiszállított vágósertések, vagy tenyésztésre tovább értékesített tenyészkoca süldõk száma alapján kell meghatározni.

sertés egyedenként 0,3 állategységnek felel meg.

A felsorolt tevékenységek együttesen vagy külön-külön is támogathatóak.

A mezõgazdasági csekély összegû támogatás nem haladhatja meg az ügyfél rendelkezésére álló szabad csekély összegû támogatási keretét.

Az állatjóléti támogatás kifizetési kérelem benyújtásának módja, határideje:

Az átmeneti támogatás iránti kérelmet, valamint a kérelemre indult eljárás során – a felügyeleti eljárás kivételével – minden dokumentumot elektronikusan, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követõen elérhetõ elektronikus kérelemkitöltõ felületen keresztül kell benyújtani.

 1. október 1. 00:00:00 és október 31. 23:59:59 között

az Elektronikus kérelemkezelés → Válságkezelõ Program Átmeneti Támogatások → Válságkezelõ Program – Sertés állatjóléti átmeneti támogatás menüponton keresztül tölthetõ ki és nyújtható be.

Figyelemmel arra, hogy 2020. október 31-én a Kincstárnál az általános munkarendre tekintettel a munka szünetel, így az átmeneti támogatás iránti kérelmeket legkésõbb 2020. november 2-án 23:59:59-ig lehet benyújtani. (Módosítani is eddig lehetséges!)

Az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásra vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

A nem elektronikus úton benyújtott kérelmet a Kincstár visszautasítja, az egyéb nem elektronikus úton benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehetõ figyelembe.

Egy kérelmezõ egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Csatolandó dokumentumok

Minden esetben:

 • járási hivatal igazolását az állat-egészségügyi nyilvántartási kötelezettségek igénylõ általi teljesítésérõl, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok igénylõ általi betartásáról;
 • tenyésztésre értékesített tenyészkoca süldõk esetében a tenyésztõszervezet igazolását, valamint
 • sertéságazati területi felelõs által kiállított dokumentumot (98/2020. (IX.25.) számú Kincstár Közleménye 1. számú melléklete tartalmaz mintát az igazoláshoz) arról, hogy
  • az ügyfélnek az adott negyedévre vonatkozó, a kérelemben megjelölt támogatási igénye megalapozott,
  • az ügyfél eleget tesz Sertés-ENAR rendelet elõírásainak,
  • az ügyfél a támogatási igénnyel érintett tevékenységre vonatkozó feltételeket az adott negyedévben teljesítette;

amennyiben az igénylõ

 • maga a sertéstartó, azaz alapanyag-termelõ, úgy a sertés értékesítésérõl szóló számlát, illetve felvásárlási jegyet (saját vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló belsõ bizonylatot),
 • bérhízlalást, bérnevelést végez, úgy:

– a bérhízlalásról, bérnevelésrõl szóló szerzõdést;

– a bérhízlalásról, bérnevelésrõl szóló számlát;

– a bérhízlaltató, bérneveltetõ által kiállított, a sertés értékesítésérõl szóló számlát, illetve felvásárlási jegyet (a bérhízlaltatónál, bérneveltetõnél végrehajtott saját vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló belsõ bizonylatot, illetve a sertések leadásáról szóló szállítóleveleket);

– a bérhízlaltató, bérneveltetõ nyilatkozatát arról, hogy a bérhízlaló, bérnevelõ kérelméhez csatolt számlákon, felvásárlási jegyeken, belsõ bizonylatokon feltüntetett állomány után átmeneti támogatás iránti kérelmet nem nyújt be (a közlemény 3. számú melléklete tartalmaz mintát a nyilatkozathoz);

 • bérhízlaltatást, bérneveltetést végez, úgy:

– a bérhízlalásról, bérnevelésrõl szóló szerzõdést;

– az általa kiállított, a sertés értékesítésérõl szóló számlát, illetve felvásárlási jegyet (saját vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló belsõ bizonylatot); és

– a bérhízlaló, bérnevelõ nyilatkozatát arról, hogy a bérhízlaltató, bérneveltetõ kérelméhez csatolt számlákon, felvásárlási jegyeken, belsõ bizonylatokon feltüntetett állomány után átmeneti támogatás iránti kérelmet nem nyújt be (a közlemény 3. számú melléklete tartalmaz mintát a nyilatkozathoz).

További, az egyes tevékenységeknél a Rendeletben külön-külön meghatározott átmeneti támogatás iránti kérelemhez csatolandó dokumentumok:

„Fény biztosítása” tevékenység esetén:

 • sertéságazati területi felelõs igazolásását annak teljesülésérõl, hogy az igénylõ legalább 9 órán át természetes vagy legalább 11 órán át mesterséges (50 lux/m²) fényt biztosít a sertések tartási helyén. Az igazoláson fel kell tüntetni annak idõbeli hatályát.

„Takarmányozáshoz ivóvíz minõségû víz biztosítása” tevékenység esetén:

 • Saját víznyerõhely esetén:

– az akkreditált laboratórium vizsgálati eredményét tartalmazó dokumentum másolatát arról, hogy az itatásra használt víz megfelel az ivóvíz minõségi követelményeknek (paraméterek: E. coli, telepszám 22 °C-on, szín, szag, nitrit, permanganát index, vezetõképesség, a mintavétel helye megegyezik a tartási hely címével) és

– az igénylõ nyilatkozatát arról, hogy a víznyerõhely megfelelõen van kialakítva, biztosítva ezzel az itatóvíz szennyezõdésének megakadályozását, vagy

 • Vezetékes vízhálózat esetén:

vízszolgáltató (a negyedévre vonatkozó) írásos nyilatkozatát arról, hogy az általa szolgáltatott víz ivóvíz minõségû.

A közlemény 1. számú mellékletében ajánlásként szerepel a sertéságazati területi felelõs által kiállítandó igazolás-minta, a 2.-3. számú mellékletében ajánlásként szerepel a tevékenységekhez jegyzõkönyv minta, illetve nyilatkozat-minta, továbbá a 4. számú mellékletében szerepel a számlák összesítésére vonatkozó táblázat, amely használatával a kérelem benyújtása során a számla adatai betölthetõk a kérelembe.

A csatolandó dokumentumokat olvasható minõségben (szkennelve, pl. PDF, jpg formátumban) kell csatolni.

Balázsik Zsófia

agrár-szaktanácsadó

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés