Balázsik Zsófia

November 2-ától benyújtható a 2021/2022 borpiaci évre vonatkozó „egyéni terv”

2021.november 2.-2021.november 30. között nyújthatóak be a támogatási kérelmek.

Létrehozva:

|

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében a szőlőültetvények használói érvényes újratelepítési engedély, vagy átváltott telepítési engedély birtokában egyéni terv benyújtására, majd a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által jóváhagyott egyéni tervben foglaltak szerint, a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően megvalósított szerkezetátalakítás tevékenység alapján vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosultak.

Hogyan nyújtható be az egyéni terv?

Az egyéni terv a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással nyújtható be.

Az egyéni terv benyújtására vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

Egyéni tervet – az előírt mellékletek csatolásával együtt –

a 2021/2022 borpiaci évben 2021. november 2. 00:00:00 óra és 2021. november 30. 23:59:59 óra között kell benyújtani.

A benyújtási határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.

Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy egyéni tervet nyújthat be, azonban egy egyéni tervben több összefüggő terület is megadható.

Egy összefüggő terület esetében megegyezik:

  • a tevékenység,
  • a művelet (ültetés, teljes körű támrendszer létesítése),
  • a művelet végrehajtásának borpiaci éve,
  • a terület lejtése,
  • a felhasználandó szaporítóanyag kategóriája,
  • a szőlőiskola típusa,
  • a szaporítóanyag típusa, és
  • az ültetvény jellege.

Egyéni terv kérelmet csak a legalább 0,2 ha nagyságú összefüggő területen megvalósított tevékenységekre lehet benyújtani.

Csatolandók:

– amennyiben a tevékenység nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, az azt igazoló Magyar Államkincstár 79/2021. (X. 29.) számú KÖZLEMÉNYE 1. számú melléklete szerinti teljes bizonyító erejű, eredeti magánokiratot, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet az ingatlanon megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni;

– amennyiben a tevékenység más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon valósul meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejű, Magyar Államkincstár 79/2021. (X. 29.) számú KÖZLEMÉNYE 1. számú melléklete szerinti teljes bizonyító erejű, eredeti magánokiratot, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet az ingatlanon megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni;

– az újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély másolatát – kivéve a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása tevékenység végrehajtása esetén;

– a hegybíró igazolását a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályáról és pontértékéről, amennyiben az újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély nem tartalmazza a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályát és pontértékét;

– a hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező rendelkezik a támogatással érintett ültetvény termésére a termőre fordulását követően legalább 5 borpiaci évre szóló, az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő, a termőre fordulást követően legalább 3 éves felmondási időt tartalmazó szerződéssel, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket;

– a hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező az elmúlt öt borpiaci év átlagában az általa művelt szőlőterület legalább 65%-ának termését legalább 5 évre szóló, az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő szerződés keretében értékesítette, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket;

– az iskolai végzettséget hitelt érdemlően igazoló irat(ok) másolatát, amennyiben a kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet [a továbbiakban: 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet] 9. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott végzettségek valamelyikével, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket;

– a bor előállítására vonatkozó érvényes működési engedély másolatát, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket, továbbá

– ha a kérelmező természetes személy, és az érvényes borászati üzem működési engedéllyel közeli hozzátartozója rendelkezik, akkor a közeli hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolatát,

 – ha a kérelmező természetes személy, és az érvényes borászati üzem működési engedélyes a kérelmező tulajdonában álló vállalkozásnak tagja, akkor a vállalkozás igazolását az érvényes borászati üzem működési engedélyes vállalkozásban betöltött tagságáról,

– ha a kérelmező vállalkozás valamely tagjának közeli hozzátartozója rendelkezik érvényes borászati üzemengedéllyel, akkor a vállalkozás igazolását a tag vállalkozásban betöltött tagságáról, valamint a tag és a borászati üzemengedéllyel rendelkező természetes személy között fennálló közeli hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolatát vagy

– kapcsolt vállalkozás esetén arra vonatkozó irat másolatát, hogy a bor előállítására vonatkozó érvényes borászati üzem működési engedéllyel rendelkező kapcsolt vállalkozás a kérelmező kapcsolt vállalkozása;

– a termelői integrációs szervezetekről szóló 24/2020. (VI. 22.) AM rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek alapján elismert termelői integrációs szervezet igazolását a kérelmező fennálló tagságáról, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket;

– a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a hegybíró igazolását az ültetvényben található szőlőfajtáról és az ültetvény telepítésének évéről;

– szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a hegybíró igazolását az egyéni tervben megjelölt ültetvényről arra vonatkozóan, hogy a benyújtást megelőző három borpiaci év szüreti jelentése alapján az ültetvény termő ültetvénynek minősül-e, valamint az ültetvény beállottságáról és szakszerű műveléséről, valamint az ültetvény vonatkozásában a Rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:5, A:6, A:7 vagy A:8 mezőjében foglaltaknak való megfelelőségről;

– a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a meglévő támberendezésről készített oldalnézeti vázrajzot;

– a családi gazdaság tagja által benyújtott egyéni terv esetében a családi gazdaság meglétét igazoló határozat másolatát.

Balázsik Zsófia

agrár-szaktanácsadó

Hirdetés

Fókuszban

Facebook